Студентски блог2017-02-09T14:13:37+01:00

Регистрирај се

Сподели проекти, постови, коментирај...Стани блогер!

Стани претпознатлив за професори, колеги, фирми, музеи итн!
Регистрирај се

Последни содржини од блогерите

13. Skopje Poster Festival Joining Global Design Movement on COVID-19

PLAKART is joining the global network of design associations and organisations, which aim to inspire a support movement in the fight against the pandemic caused by Covid-19 and all related challenges. For that purpose, as [...]

By |11 ноември 2020|Categories: 2020, Активности, Изложба, Фестивал, Skopjeposter|1 Comment

13. Скопје постер фестивал се приклучува кон дизајн-движењето на тема КОВИД-19

ПЛАКАРТ е еден од организаторите потткнувачи на создавањето на глобална мрежа на дизајн асоцијации и здруженија, кои имаат за цел да инспирираат движење за поддршка во борбата со пандемијата предизвикана од Ковид-19 и сите предизвици [...]

Finalist of the “Include, Not Exclude” European Student Competition

We introduce you the list of authors of the 50 finalist posters from European Poster Competition "Include, Not Exclude" that were chosen by the international jury, taking part also in the 12. Skopje Poster [...]

Одбележување на победниците на конкурсот „Инклузија, не ексклизија“ со хуманитарно дружење

Скопје постер фестивалот во реализација на својата мисија има зацртано да делува на полето на подигање општествена свест за глобалните предизвици - оваа година тој предизвик е насловен „Инклузија, не ексклузија“. Тема на 12-от [...]

Конкурс за плакат „Инклузија, не ексклузија“, предзвик на 21-от век

Социјална инклузија или вклучување е процес за унапредување на условите врз чија основа индивидуите или општествените групи земаат учество во општеството, односно подобрување во поглед на унапредена способност, понудени можности и дигнитетот на луѓето [...]

11. Скопје постер фестивал ја отвора новата декада под мотото „Моќта на плакатот“

Нова декада, нови предизвици, НОВА ЕРА!!! Покрај сите предизвици и институционални „сопки“, Плакарт – Здружението за графички дизјанери, односно Советот на Скопје постер фестивалот, одлучија да не го згаснат овој витален културен проект, напротив, да [...]

X
X
X